Cele

Celem Stowarzyszenia Nurkowego Płetwal jest:

 1. krzewienie, rozwijanie, upowszechnianie i propagowanie sportów nurkowych oraz ratownictwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 2. przyczynianie się do poszerzenia kręgu osób uprawiających nurkowanie
 3. reprezentowanie potrzeb w zakresie aktywności sportowej członków stowarzyszenia przed władzami i instytucjami publicznymi
 4. uczestnictwo w życiu społecznym i samorządowym
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i oświatowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, zakresie wiedzy na temat nurkowania oraz umiejętności nurkowych, a także ratownictwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 6. inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych
 7. kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji, Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej
 8. propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym ukierunkowaniem na środowisko wodne
 9. realizacja i wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych
 10. działanie na rzecz rozwoju miasta Poznania i powiatu poznańskiego, w szczególności w zakresie propagowania regionu atrakcyjnego turystycznie
 11. promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi
 12. pozyskiwaniem społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa
 13. upowszechnianiem działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej
 14. kształtowaniem pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. zrzeszanie osób zainteresowanych turystyką, w tym turystyka podwodną i krajoznawstwem
 2. organizowanie lub pomoc w organizacji treningów sportowych, wyjazdów szkoleniowych, obozów i wypraw w zakresie nurkowania lub też ratownictwa
 3. organizowanie wycieczek, akcji oraz zebrań dyskusyjnych i towarzyskich
 4. prowadzenie własnej działalności informacyjno-publicystycznej w Internecie lub w innych mediach – związanej z tematyką nurkowania i ratownictwa
 5. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność sportową, rekreacyjną i kulturalno-społeczną
 6. organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dla osób niepełnosprawnych
 7. organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie nurkowania dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych, w szczególności zagrożonych patologiami oraz marginalizacją społeczną
 8. organizowanie wystaw, pokazów, konkursów o tematyce nurkowej
 9. organizowanie, prowadzenie lub udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych w kraju i zagranicą
 10. realizacje projektów w zakresie działalności kultury fizycznej i sportu
 11. wspieranie amatorskich ruchów nurkowych, w szczególności uczniowskich klubów sportowych
 12. członkostwo i działalność w federacjach, związkach stowarzyszeń, partnerstwach i innych formach współpracy wewnątrz- i międzysektorowej
 13. współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy w zakresie krzewienia i propagowania kultury fizycznej, w szczególności płetwonurkowania
 14. prowadzenie własnej bazy dla uprawiania płetwonurkowania a także działalności szkoleniowej i wychowawczej – również z zakresu ratownictwa
 15. organizowanie i ułatwianie członkom i sympatykom uprawiania turystyki podwodnej oraz zdobywanie kolejnych stopni nurkowych
 16. prowadzenie szkoleń dla swoich członków, typowanie i kierowanie kandydatów na kursy i obozy szkoleniowe wyższych stopni nurkowych, organizowanie kursów dla osób spoza stowarzyszenia, a także nadawanie stopni płetwonurka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 17. prowadzenie zajęć nurkowych
 18. organizowanie turystyki zagranicznej jako niezbędnej formy doskonalenia umiejętności nurkowych i zdobywanie doświadczenia
 19. współpracę z instytucjami w zakresie wykonywania prac wymagających kwalifikacji nurkowych
 20. propagowanie ochrony środowiska wodnego
 21. gromadzenie środków na działalność statutową
 22. organizacja i prowadzenie biura Stowarzyszenia