Deklaracja członkowska

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………. proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Nurkowego Płetwal z siedzibą w Poznaniu.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Nurkowego Płetwal.

Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest terminowo opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa zgodnie przepisami statutowymi w drodze uchwały przez Zarząd.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby Stowarzyszenia Nurkowego Płetwal zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133; Poz.883 z zm.) Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie

 

Data ……………….. podpis: …………………………………………………………….

 

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

  1. Nazwisko i imiona ………………………………………………………………………………..
  2. Imiona rodziców ………………………………………………………………………………….
  3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….
  4. Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………
  5. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………
  6. Dowód osobisty seria ………………… nr ………………

wydany przez ………………………………………………………………………………………..

  1. Numer telefonu ……………………………………………..
  2. Email …………………………………………………………………………………………………..

UCHWAŁA ZARZĄDU

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr …………………….. z dnia …………………….. Pan/Pani …………………………………………..   został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia Nurkowego Płetwal.

 

Data …………………….                                                                         (podpisy dwóch członków zarządu)