Regulamin

Statut Stowarzyszenia

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajny aktywny
 2. zwyczajny nieaktywny,
 3. wspierających,
 4. honorowych.

§11

 1. Członkami zwyczajnymi aktywnymi Stowarzyszenia mogą być osoby z co najmniej zaawansowanym stopniem płetwonurka oraz uiszczający wymagalne składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnymi nieaktywnymi Stowarzyszenia mogą być osoby z co najmniej zaawansowanym stopniem płetwonurka, nie uiszczający składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizowaniem celów Stowarzyszenia, materialnie wspierające jego działalność.
 4. Członkami honorowymi mogą być osoby zasłużone dla Stowarzyszenia, którym Zarząd nadał honorowe członkostwo.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni aktywni Stowarzyszenia mają prawo do:
 • uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym,
 • zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
 • uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystania ze sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • reprezentowanie barw Stowarzyszenia w zawodach i imprezach sportowo-turystycznych oraz noszenia znaków Stowarzyszenia.
 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych aktywnych
  z wyjątkiem prawa wyborczego.
 2. Członkowie zwyczajni nieaktywni mają prawo jedynie do reprezentowania barw Stowarzyszenia oraz do noszenia znaków Stowarzyszenia.

§ 13

Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji, zaakceptowanej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych aktywnych, honorowych oraz wspierających Stowarzyszenia należy:

 • branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 • przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia,
 • terminowe opłacanie składek członkowskich.

Do obowiązków członków zwyczajnych nieaktywnych należy:

1) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
 • skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
  2. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  3. nie opłacania składki członkowskiej w terminie wyznaczonym uchwałą Zarządu – z wyłączeniem członków zwyczajnych nieaktywnych,
  4. rozwiązania się Stowarzyszenia.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§29

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody:
  • pochwała ustna lub pisemna,
  • dyplom lub odznaka,
  • nagroda pieniężna lub rzeczowa,
  • nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia.
 2. Decyzję o wyróżnieniach podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 § 30

 1. W przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia – Zarząd może ukarać członka:
  • upomnieniem,
  • zawieszeniem w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,
  • wykluczeniem z Stowarzyszenia.
 2. Ukaranemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania w okresie do 30 dni od dnia podjęcia uchwały
  o ukaraniu.